Täzelikler

Täzelikler

Konteýner dolanyşygynyň liderleri, 2023-nji ýylyň 7 aýyň jemi

Täzelikler

Iýul aýynda täze ýük awtoulaglarynyň satuwy iki esse artdy

Täzelikler

Transhazar ugry boýunça ýük gatnawy artýar

Täzelikler

Eýran Türkmenistan bilen üstaşyr tarifleriň nyrhlaryny arzanlatmak barada ylalaşdy

Täzelikler

Bildiriş!

Täzelikler

Gazagystan elektromobiller üçin zarýad beriş stansiýalarynyň sanyny artdyrýar

Täzelikler

Global ýük daşamalarynyň bazarynyň pese gaçmagyna garaşylýar

Täzelikler

Russiýada ýük daşaýjy awtoulaglar bilen bagly täze federal kanun çykaryldy

Täzelikler

Ýokary hilli demir önümlerini amatly bahadan nirä sargyt etmeli?

Täzelikler

Türkmenistan — Täjigistan — Özbegistan: Aşgabat sammitinde ulag ulgamyny ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Täzelikler

Ulagyňyz gurat bolsun diýseňiz

Täzelikler

Gyrgyz Respublikasy multimodal ýük daşamalary boýunça iki ugry ösdürýär