Hyzmatlarymyz

Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýuna önümçilik birleşigi giň gerimli awtoulag hyzmatlaryny hödürleýär:

AWTOULAGLARY GAÝTADAN ENJAMLAŞDYRMAK WE RESMILEŞDRIMEK HYZMATY

  • Awtoulagyňyzy gaýtadan enjamlaşdyraga we gaýtadan enjamlaşdyrylandygy barada  resminamalary taýýarlamaga ýardam berýäris. 

AWTOULAG HYZMATLARY

  • Kuzow bejermek, reňklemek, awtoulagyň ýöreýiş ulgamyny abatlamak, tekerleriň deňagramlylygyny sazlamak, göçme hyzmat we ş.m. 

EWAKUATOR HYZMATY 

  • Isleg bildirýänler 72-20-40 belgä jaň edip bilerler  

AWTOULAGLARYŇ KOMISSION SÖWDASY 

  • Eýeçiligiň görnüşine garamazdan, edara-kärhanalara we raýatlara degişli awtoulaglary komission dükanlar arkaly ýerlemegi amala aşyrylýar.

ÄTIÝAÇLYK ŞAÝARYNYŇ LOMAÝ WE BÖLEKLEÝIN SÖWDASY

  • Akkumulýatorlar, motor ýaglary, ýeňil we ýük awtoulaglary üçin tekerler, ýörite geýimler, ilkinji kömek gutujygy we ş.m. 

    önümleriň doly sanawy bilen bilen tanyşmak üçin faýl ýükläp alyň

GURLUŞYK IŞLERI 

  • Müşderiniň islegine görä gurluşyk işleri amala aşyrýarys. 

ÝOL ULAG HADYSASYNDA ÝÜZE ÇYKAN HADYSA ESASYNDA KALKULÝASIYA SELJERMESI

  • Ýol ulag hadysasynda ýüze çykan hadysa esasynda kalkulýasiya seljermesini ýerine ýetirýäris. 

 

 

Isleg bildirýän müşderiler aşakdaky salgylar boýunça biziň hödürleýän hyzmatlarymyzdan peýdalanyp bilerler:

 

1-nji ussahana - Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň  T.Suhangulyýew köçesiniň 94-nji jaýy;

2-nji awtoussahana - Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Arkadag köçesiniň 1-nji jaýy;

3-nji awtoussahana - Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň  T.Suhangulyýew köçesiniň 40-njy jaýy;

Aşgabatdaky komission dükany - Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň  T.Suhangulyýew köçesiniň 94-nji jaýy; Tel: 76-16-85;

Aşgabat komission dükany - Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň Oraz Salyr köçesiniň 1-nji jaýy; Tel: 55-87-66;

Änew komission dükany - Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Gurbansoltan eje köçesiniň 80-nji jaýy; Tel: 8-00-64-80-09-63;

Mary komission dükany - Mary şäheriniň Ýeňişiň 50 ýyllygy köçesiniň 52-nji jaýy ; Tel: 8-00-522-5-19-32;

Balkanabat  komission dükany - Balkanabat şäheriniň köne aeroport 123-nji razýezd; Tel: 8-00-222-6-06-64;

Türkmenabat komission dükany - Türkmenabat şäheriniň Lebap şosse köçesiniň 2-nji jaýy; Tel: 8-00-422-9-30-81;

Kerki komission dükany - Kerki şäheriniň A.Nyýazow köçesiniň 7-nji jaýy; Tel: 8-00-65-98-28-45;

Daşoguz şäher komission dükany - Daşoguz şäheriniň Baku köçesiniň 30-nji jaýy; Tel: 8-00-65-84-50-37.