Habarlar

Täzelikler

Ahal welaýatynyň ilatyna täze döwrebap ýolagçy awtobuslarynyň 200-si sowgat hökmünde gowşuryldy

Täzelikler

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň edara-kärhanalarynda zähmet çeken uruş weteranlaryna hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlar gowşuryldy

Täzelikler

Geçen ýyl Italiýa Türkmenistandan 80,17 million ýewrolyk harydy import etdi

Täzelikler

Aziýanyň Ösüş banky Günorta Kawkazdaky ulag torunyň dikeldilmegine maýa goýmaga taýýar

Täzelikler

«Olýa – Türkmenbaşy» ýük gatnawyny döretmek üçin infrastruktura çeşmeleri zerur»

Täzelikler

Türkmenistanyň ulag-kommunikasiýalar toplumy ynamly ösdürilýär

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidentiniň Moskwada geçiriljek dabaraly harby ýörişe gatnaşmagyna garaşylýar

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

Täze awtobuslar Murgabyň köçelerinde hereket edip başlady

Täzelikler

Türkmenistan arzan dizel ýangyjy boýunça Merkezi Aziýada öňdebaryjy orny eýeleýär

Täzelikler

Fransiýanyň köçelerinde peýda bolan ak-gara ýol belgisi ýük ulaglarynyň hereketini gadagan edýär

Täzelikler

«Teslanyň» robot taksilerini görkezmegine garaşylýar