Biz barada

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýuna önümçilik birleşigi halkymyza giň gerimli awtoulag hyzmatlaryny hödürleýär. Birleşik 2001-nji ýylyň maý aýynyň 01-ne “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Düzgünnamasy esasynda döredilip, ol “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň 2019-njy ýylyň fewral aýynyň 18-däki №12Ö belgili buýrugy we 2020-nji ýylyň awgust aýynyň 24-däki №86Ö belgili buýrugy esasynda şu Agentligiň düzümine ýuridik şahs bolup girizildi.

Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýuna önümçilik birleşiginiň esasy wezipeleri:

- Awtomobil ulag serişdelerine tehniki taýdan hyzmat etmek we olary abatlamak;

- Fiziki we ýuridiki şahslara ätiýaçlyk şaýlaryny söwda etmek, paýlamak we satmak;

- Awtomobil ulaglaryny gaýtadan enjamlaşdyrmak;

- Eýeçiligiň görnüşine garamazdan, edara-kärhanalara we raýatlara degişli awtoulaglary komission dükanlar arkaly ýerlemegi amala aşyrmak.

Birleşik tarapyndan ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň ulgamyny kämileşdirmek we ösdürmek, hilini ýokarlandyrmak, şeýle-de hyzmatlara gyzyklanma bildirýänleriň isleglerini kanagatlandyrmak babatynda birleşigiň hünärmenleri tarapyndan yzygiderli işler alnyp barylýar.