Habarlar

Täzelikler

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 15-nji dekabrdan Aşgabat we Moskwa aralygyndaky gatnawlaryny dowam etdirip başlaýar

Täzelikler

M.Çakyýewe agentligiň edara-kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek boýunça tabşyryk berildi

Täzelikler

Russiýada agyr we uly ulaglar üçin ýörite rugsatnamalary bermegiň möhleti çaltlandyrylar

Täzelikler

Azerbaýjan goňşulary bilen bilelikde Orta geçelgäniň mümkinçiliklerini giňeldýär

Täzelikler

Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň üsti täze «Boeing» uçary bilen ýetirildi

Täzelikler

Hazar deňziniň üsti bilen ulag daşamagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Täzelikler

Ösüp barýan bazarlar global sowadyjy ulaglaryň ähmiýetini artdyrar

Täzelikler

Gazagystan bilen Türkmenistan bilelikde Hytaýdan Eýrana uzaýan ütaşyr geçelgesini ösdürer

Täzelikler

2024-nji ýyldan Gazagystanda ýene 1,2 müň kilometrlik ýol üçin töleg giriziler

Täzelikler

Aşgabatdaky ylmy-amaly maslahat: Halkara forumda durnukly ulag ulgamynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşylýar

Täzelikler

«Durnukly ulag: durnukly ösüşe goşant»: Halkara ylmy-amaly maslahat «Türkmenawtoulaglary» agentliginde dowam etdi

Täzelikler

«Durnukly ulag: durnukly ösüşe goşant» atly halkara ylmy-amaly maslahata gatnaşyjylara