«CAT D8R» buldozeri (2013-nji ýyl)

D8R buldozeriniň işlenip taýýarlanylmagynda onuň esasy aýratynlygy berkligi bolup, aşa ýokary ýa-da pes temperatura ýaly çägeli çöllerde hem-de gaýaly ýerlerde işlemäge mümkinçilik berýär. Enjam ýokary öndürijilige eýe bolup, ony abatlamak we tehniki hyzmat bilen üpjün etmek ýeňildir. Onuň bilen iş meýdanynda yzygiderli iş alyp barmak örän amatlydyr.