Duşanbe şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulag ministrleriniň ilkinji gezek duşuşygy geçiriler

08.09.2023

Merkezi Aziýa döwletleriniň baştutanlarynyň bäşinji maslahaty 2023-nji ýylyň 14-15-nji sentýabrynda Duşanbe şäherinde geçiriler. Onuň çäginde, 13-nji sentýabrda sebitdäki bäş ýurduň ulag ministrleri ilkinji gezek duşuşar diýip, Täjigistanyň Transport ministrligi habar berýär.

Täjigistan Respublikasynyň Transport ministri Azim Ibrohimiň ýolbaşçylygyndaky ýygnakda aşakdakylaryň gatnaşjakdygyna we çykyş etmegine garaşylýar:

Gazagystan Respublikasynyň Transport ministri Marat Karabaýew,

Gyrgyz Respublikasynyň ulag we aragatnaşyk ministri Tilek Tekebaýew,

Özbegistanyň ulag ministri Ilhom Mahkamow,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Mämmethan Çakyýew.

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň transport ministrleriniň ilkinji ýygnagy ulag we logistika meselelerini ara alyp maslahatlaşmak we mundan beýläk-de sazlaşdyrmak üçin platforma bolar.

Merkezi Aziýa döwletleriniň ulag ministrleriniň ilkinji ýygnagynda Merkezi Aziýada gury ýer ulaglarynyň özara baglanyşygyny güýçlendirmek baradaky Ylalaşygyň taslamasy hödürlener we döwlet baştutanlarynyň Bäşinji maslahatynyň çäginde gol çekiler.

Bu şertnama gol çekmegiň maksady Merkezi Aziýa sebitinde ulag we logistika pudagynda berk gatnaşyklary gazanmak, şol sanda:

- gury ýer ulaglary arkaly halkara transportyny ösdürmek üçin amatly şertleri döretmek;

- Merkezi Aziýa sebitindäki ulag hyzmatlary bazarynda bäsdeşlik gurşawyny üpjün etmek;

- netijeliligi ýokarlandyrmak we multimodal ýollary goşmak bilen täze halkara koridorlary döretmek;

- gury ýer ulaglary bilen ýük daşamak we üstaşyr geçirmek prosesini ýönekeýleşdirmek;

- häzirki zaman ulag we logistika hyzmatlaryny ösdürmek;

- innowasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak we ulanmak, şol sanda gury ýer ulaglary bilen transport prosesini sanlylaşdyrmak;

- ekologiýa taýdan arassa ulag usullaryny ulanmak tejribesini höweslendirmek we ösdürmek bolar.

Duşuşykdan soň sebitdäki bäş ýurduň transport ministrleri Bilelikdäki Ylalaşygy kabul ederler.

Duşanbe sebitdäki ýurtlaryň transport ministrleri ikitaraplaýyn ýygnak geçirer. Şeýle hem olar üçin medeni maksatnama guralar.