Russiýada emeli aň bilen utgaşdyrylýan ýük akymlarynyň paýy 10 göterime çenli artar

10.11.2023

«Üznüksiz ýük logistikasy» taslamasynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde Russiýada 2030-njy ýyla çenli 5 milliard transport resminamasy elektron görnüşinde resmileşdiriler. Bu maksat «2030-njy ýyla çenli ulag pudagyny sanlylaşdyrmak bilen özgertmek strategiýasy» bilen kesgitlenýär. Mundan başga-da, 2030-njy ýyla çenli her ýylda azyndan 500 müň sany ýük daşamak elektron nawigasion möhürleri amala aşyrylar. Şol döwürde Russiýada 20 sany akylly barlag nokady hereket etmeli bolar. Emeli aňyň mümkinçilikleri bilen utgaşdyrylan ýük akymlarynyň paýy 10% -e çenli artar. Şeýle-de Ministrler Kabineti «Sürüjisiz awiasion ulgamlary» taslamasynyň maksat görkezijilerini hem tassyklady. Şeýlelik bilen, 2024-nji ýylda «Russiýanyň poçtasy» 48 ugurda sürüjisiz poçta daşamak üçin şertnamalar baglaşmaly bolar.

Çukotsk we Hanty-Mansiýsk awtonom okrugynyň, şeýle hem Ýugra, Kamçatskiý sebitiniň hem-de Yamalo-Nenesk awtonom okrugynyň sebit ugurlarynda uçarmansyz uçarlarda ýük eltip bermegiň mukdary 1 282 tonna çenli ýokarlanmalydyr. Şol möhlete çenli şu ugur boýunça uçuşlaryň ýygylygy aýda 5.2 esse, logistika hyzmatlarynyň tizligi 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 1,85 esse artmalydyr. 2024-nji ýyla çenli sebitlerde uçarmansuz uçarlar üçin 53 gonuş meýdançasy enjamlaşdyrylmalydyr. Galyberse-de, 2035-nji ýyla çenli «Russiýanyň poçtasy» logistika hyzmatlarynyň bahasynyň 1,81 esse arzanlamagyny we uçarmansyz uçar gatnawyny 11 esse ýokarlandyrmagy üpjün etmeli.