Governing Law

30.09.2022

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ K A R A R Y № 257

«Türkmenistanyň gümrük serhedinde döwlet edaralarynyň işini tertipleşdirmek we daşary ýurt döwletleriniň awtoulag serişdeleriniň eýelerinden alynýan ýygymlaryň hem-de tölegleriň ýeke-täk möçberlerini bellemek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2000-nji ýylyň 7-nji iýulynda çykaran 4746-njy kararyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

09.09.2022

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň 2022-nji ýylyň 28-nji iýulynda çykaran 52-iş belgili B U Ý R U G Y

Awtobus ugurlarynyň açylmagynyň, üýtgedilmeginiň, ýapylmagynyň tertibini ulanmak boýunça Gözükdirijini hem-de Awtobus ugurlarynyň pasportlarynyň nusgalaryny tassyklamak hakynda

28.02.2022

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň 2022-nji ýylyň 28-nji fewralynda çykaran 9-iş belgili BUÝRUGY

Sürüjilere sürüjiniň hünär derejesini bermegiň, ony peseltmegiň we ondan mahrum etmegiň hem-de sürüjileriň aýlyk zähmet haklaryna sürüjiniň hünär derejesi üçin goşmaça hak tölemegiň Tertibini we Sürüjiniň hünär derejesi hakyndaky şahadatnamanyň nusgasyny tassyklamak hakynda

28.01.2022

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY № 2582

Awtobus ugurlarynyň açylmagynyň, üýtgedilmeginiň, ýapylmagynyň Tertibini tassyklamak hakynda

03.09.2021

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY № 2434

Awtoulag serişdeleriniň sürüjilerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakynda Düzgünnamany tassyklamak barada

08.06.2019

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

Awtomobil ulagy hakynda

01.04.2016

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY № 14681

Ýükleri awtoulagda daşamagyň düzgünlerini tassyklamak hakynda

21.08.2015

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY № 14384

Ýolagçylary we goşlary awtoulagda daşamagyň düzgünlerini tassyklamak hakynda