awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Täzelikler

Täzelikler

Ykdysady üstünlikleriň sergisinde «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň ösüşleri tanyş edildi

Täzelikler

«Demirýollary» 2 sany täze teplowoz bilen üpjün edildi

Täzelikler

Döwlet Baştutanymyz halkara ulag geçelgesi babatda dörttaraplaýyn şertnama baglaşmak teklibini beýan etdi

Täzelikler

Türkmen wekiliýeti BAE-de iki ýurduň ulag gatnaşyklary babatda gepleşikleri geçirdi

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Özbegistana sapar bilen bardy

Täzelikler

Daşogzuň welaýat merkezinde gurulýan ýolagçy awtoulag terminaly ýakyn geljekde ulanylmaga berler

Täzelikler

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk wagyz-nesihat çäreleri bilen dowam edýär

Täzelikler

Paýtagtymyzda baýramçylyga bagyşlanyp ykdysady özgertmeleriň sergisi geçiriler

Ulag dünýäsinde

Belarusyň ilkinji elektrik awtoulagy tanyşdyryldy

Täzelikler

Türkmenistana «Daşkent Agro Traktor» PJ-niň 270 sany traktor tirkegi gelip gowuşdy

Täzelikler

Halkara ýük gatnawlarynda daşary ýurtly sürüjilere Türkmenistanyň çäginden ýük daşamaga ygtyýar berildi

Täzelikler

HHR Türkmenistanyň üsti bilen Eýrana ulagyň düzüm böleklerini ugratdy