awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Täzelikler

Täzelikler

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli welosipedli ýöriş geçirildi

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti umra hajyny berjaý etdi

Täzelikler

Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary

Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň häkimleri we obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer bilen nobatdaky iş maslahatyny geçirdi

Ulag dünýäsinde

Russiýanyň Ulag ministrligi «Ýokarky Lars» barlag nokadynyň kuwwatyny artdyrmagy meýilleşdirýär

Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz ildeşlerimizi Türkmen halysynyň baýramy bilen gutlady

Ulag dünýäsinde

Belarusyň awtoýollarynda möwsümleýin çäklendirmeler güýje girdi

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Tatarstan Respublikasynyň Baştutanyndan gutlag haty gelip gowuşdy

Täzelikler

Paýtagtyň gazananlaryna bagyşlanan sergi öz işine başlady

Ulag dünýäsinde

Gazagystanyň Hökümeti ýükleriň iberilmeginiň we geçirilmeginiň gözegçiligini güýçlendirýär

Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz türkmen halkyna Milli bahar baýramy mynasybetli Gutlagyny beýan etdi

Täzelikler

Halk Maslahatyň Başlygy Tatarstanyň Döwlet Geňeşiniň Başlygyny gutlady we Türkmenistana çagyrdy