awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Täzelikler

Täzelikler

Aşgabatda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyklylyk we ösüş» atly halkara maslahat geçiriler

Täzelikler

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimine täze orunbasar bellenildi

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti resminamalara gol çekdi

Täzelikler

Döwlet Baştutanymyz Tailand bilen hyzmatdaşlygyň iki halkyň bähbidine ösdüriljekdigine ynam bildirdi

Täzelikler

Sanly ulgam arkaly iş maslahatynda welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet mejlisini geçirdi

Täzelikler

Ýolagçy otlularynyň gatnaw tertibi täzelenýär

Täzelikler

Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi

Täzelikler

Türkmenistanda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni bellenildi

Täzelikler

Türkmenistan ýer titreme heläkçiligine uçran Owganystana ynsanperwer kömegini iberer

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidentiniň Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara Gutlagy

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi