awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Täzelikler

Täzelikler

Türkmenistanyň demir ýol pudagynyň ýük çekijilik mümkinçiligi artýar

Täzelikler

Germaniýanyň maşyngurluşykçylar Bileleşigi bilen türkmen tarapynyň hyzmatdaşlygy işjeňleşýär

Täzelikler

Döwlet Baştutanymyz Aragatnaşyk operatoryndan belgileýiş resursynyň alnandygy üçin ýygym almagyň Tertibini we möçberini tassyklady

Täzelikler

«Türkmenawtoulaglary» Aşgabatda altynjy gezek geçiriljek halkara sergä gatnaşmaga taýýarlyk görýär

Täzelikler

Türkmenistanda güýzki bag ekmek möwsümi badalga aldy

Täzelikler

Türkmenistan aýda bir gezek rus ýükleriniň Eýrana geçirilmegine ýardam berer

Täzelikler

Türkmen we rus parlamentleriniň ýolbaşçylary biri-birine ýadygärlik sowgat berdiler

Täzelikler

Türkmenistanda milli manadyň döredilen güni bellenildi

Täzelikler

IRU Türkmenistanda eTIR ulgamyny ornaşdyrmaga ýardam berýär

Täzelikler

«Demirgazyk ― Günorta» gury ýer geçelgesi boýunça ilkinji ýükler daşalyp başlandy

Täzelikler

Özbegistanda ulag we aragatnaşyk boýunça sebitleýin merkez dörediler

Täzelikler

Türkmenistan Astrahan sebiti bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirmegiň täze tapgyrynda