awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Türkmenistan Rumyniýa bilen bagly täze halkara taslamany durmuşa geçirmäge taýýar

25.10.2022

Başlangyjy 2018-nji ýylyň iýul aýynyň ahyrynda Türkmenbaşy şäherinde geçirilen ulag meseleleri boýunça türkmen-rumyn iş toparynyň maslahatyna degişli «Hazar deňzi ― Gara deňiz» halkara üstaşyr we ulag taslamasy ýakyn geljekde durmuşa geçiriler.

Täze halkara ulag geçelgesi Hazar we Gara deňizlerini Azerbaýjanyň we Gruziyanyň üsti bilen birleşdirmeli. Şol bir wagtyň özünde geçelgäniň başlangyç nokady Türkmenistan, iň soňky nokady Rumyniýa bolar. Geçelgäniň möhüm nokatlary Rumyniýanyň Gara deňizde ýerleşýän Konstanta porty we Türkmenbaşy portudyr.

Ýakynda bu mesele bilen bagly Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasynyň resmi saýty ilçi A.Annaýewiň «Hazar deňzi ― Gara deňiz» halkara üstaşyr we ulag ýoly boýunça iş toparynyň utgaşdyrjysy Adrian Jorj Fogiş we Rumyniýanyň transport we infrastruktura ministriniň orunbasary Konstantin Gabriel Bunduk bilen duşuşyk geçirdi. 

Üçtaraplaýyn geçirilen duşuşygyň gün tertibinde ulag we aragatnaşyk pudagyndaky hyzmatdaşlyk, şol sanda «Hazar deňzi ― Gara deňiz» halkara üstaşyr we ulag geçelgesini döretmek we durmuşa geçirmek boýunça hökümetara şertnamanyň taslamasyny taýýarlamak ýaly meseleler alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşykda taraplar ulag we üstaşyr geçiriş pudagyndaky hyzmatdaşlyk we «Hazar deňzi ― Gara deňiz» halkara ulag geçelgesiniň mümkinçiliklerini iň ýokary derejede peýdalanmak barada pikir alyşdylar.