awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Belarusyň ilkinji elektrik awtoulagy tanyşdyryldy

11.09.2022

Belarusly hünärmenler ilkinji işläp taýýarlan elektrik kuwwatda işleýän sport awtoulagyny köpçülige tanyşdyrdylar. Belarusyň Milli Ylymlar akademiýasynyň birleşen mehaniki inženerçilik institutynyň ýolbaşçysy Aleksandr Belewiçiň belleýşi ýaly, elektrokaryň umumy agramy 1 tonnadan gowrak bolup, onuň bütinleý elektrik düzüm bölekleri kärhana tarapyndan taýýarlanandyr.

Mundan başga-da täze ulagyň esasy aýratynlyklarynyň biri bolan onuň birbada iň ýokary tizlige ýetmesi häzirlikçe 6 sekunda deň bolsa, hünärmenleriň ony 2 sekunda çenli gysgaltmagy meýilleşdirýänligidir. Elektrik esasly awtoulagyň taslamalaşdyrylmagynyň esasy maksady komponent gorunyň düzüm böleklerini barlagdan geçirmek hem-de awtokomponent gorunyň nusgalyklaryny ýüze çykarmakdan ybaratdyr.

Ulagy işläp taýýarlaýjylar ilkinji belarus sport elektrik awtoulagynyň sagatda 120 kilometr tizlige ýetip biljekdigini bellemek bilen, onuň takmynan 200 km-e çenli ýetip biljekdigini çak edýärler diýip, rg.ru saýtynda bellenilýär.